regulamin

REGULAMIN KANGUROWEJ KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

na stronie www.sklep.kangur.edu.pl

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje warunki i zasady sprzedaży książek przez Księgarnię Internetową „Kangurową Księgarnię” (zwaną dalej Księgarnią Internetową) działającą przy stronie www.sklep.kangur.edu.pl. Księgarnia zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad oraz postępowania zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim.
 2. Księgarnia Internetowa prowadzona jest przez spółkę cywilną pod firmą Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur s.c. Ligęza Joanna, Ligęza Witold, Piotrowska Weronika (zwaną dalej Właścicielem Księgarni Internetowej), z siedzibą przy ulicy Dietla 93 oficyna, 31-031 Kraków, nr NIP 944-17-21-727, której wspólnicy są wpisani do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerami 6789/2002, 51982, 5219/2005.
 3. Na wszelkie pytania oraz wątpliwości odpowiadamy telefonicznie: 12 4214956, 12 4295974 wew. 73 lub mailowo: ksiegarnia@kangur.edu.pl.

Składanie zamówień i sposoby płatności:

 1. Oferta handlowa Właściciela Księgarni Internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, jest wyłącznie zaproszeniem do składania ofert przez Klientów.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a potwierdzenie złożenia zamówienia złożone przez Właściciela Księgarni Internetowej stanowi przyjęcie oferty – skutkując zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Klient może zrezygnować z zamówienia do czasu otrzymania od Właściciela Księgarni Internetowej potwierdzenia złożenia zamówienia, jeżeli kupującym jest konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”) może on ponadto zrezygnować z zamówienia bądź odstąpić od umowy na zasadach określonych w pkt. 33 - 37 niniejszego Regulaminu.
 4. Klient złożywszy zamówienie, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia. Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, który znajduje się na stronie Księgarni Internetowej www.sklep.kangur.edu.pljest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedaż książek prowadzona jest za pośrednictwem strony www.sklep.kangur.edu.pl.
 6. Ceny podane przy tytułach książek zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.
 7. Promocje w Księgarni Internetowej nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 8. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 9. Klient zobowiązany jest do pełnego, zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 10. Mail potwierdzający złożenie zamówienia i zawierający dane do zapłaty jest wysyłany przez Księgarnię Internetową tuż po złożeniu zamówienia - od tej chwili oferta złożona przez Klienta jest wiążąca. W żadnym przypadku brak odpowiedzi we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 11. Opłaty za towar można dokonywać:
  1. przelewem na konto bankowe (w wypadku wysyłki do domu lub odbioru osobistego w siedzibie Właściciela Księgarni Internetowej)
   OTE Kangur s.c.
   ul. Dietla 93 oficyna, 31-031 Kraków
   PKO S.A. IV o/Kraków
   82 1240 3002 1111 0000 2885 6612
   (tytułem: imię i nazwisko oraz numer zamówienia)
  2. gotówką (tylko w wypadku odbioru osobistego w siedzibie Właściciela Księgarni Internetowej)
  O fakcie zaksięgowania wpłaty i realizacji zamówienia zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową. Zmiany statusu swojego zamówienia można śledzić po uprzednim zalogowaniu się w zakładce „Moje konto”.
 12. Zamówiony towar zostanie wysłany na adres wskazany przez Klienta.
 13. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Właściciela Księgarni Internetowej przy ulicy Dietla 93 oficyna w Krakowie. O takiej możliwości powiadamia mail wysyłany do Klienta.
 14. Koszty przesyłki

  Zakup do 120 zł włącznie

  Zakup powyżej 120 zł

  Zakup powyżej 200 zł

  Rodzaj dostawy

  Przewidywany przez pośrednika termin dostawy

  Sposób płatności

  13,00 zł

  12,00 zł

  0,00 zł

  przesyłka ekonomiczna

  3-5 dni roboczych

  Przelewem elektronicznym, przedpłata przelewem

  14,00 zł

  13,00 zł

  0,00 zł

  przesyłka priorytetowa

  1-3 dni roboczych

  Przelewem elektronicznym, przedpłata przelewem

  14,00 zł

  11,00 zł

  0,00 zł

  Kurier standardowy

  1-3 dni roboczych

  Przelewem elektronicznym, przedpłata przelewem

  17,00 zł

  13,00 zł

  0,00 zł

  Poczta Polska Paczka24

  24-48 godzin

  Przelewem elektronicznym, przedpłata przelewem

  0,00 zł

  0,00 zł

  0,00 zł

  odbiór osobisty

  Nie dotyczy

  Gotówką, kartą płatniczą

  8,23 zł

  5,99 zł

  0,00 zł

  Paczkomaty Inpost

  Do 3 dni roboczych

  Przelewem elektronicznym, przedpłata przelewem

  Przy bardzo dużych zakupach polecamy kontakt z księgarnią na adres: ksiegarnia@kangur.edu.pl Odbiór osobisty w siedzibie Właściciela Księgarni Internetowej jest bezpłatny.
 15. Księgarnia Internetowa wysyła przesyłki za granicę tylko indywidualnym klientom. Koszt wysyłki jest ustalany każdorazowo w indywidualnym kontakcie w zależności od kraju, do którego towar jest wysyłany.
 16. W razie nie otrzymania przesyłki w terminie 5 dni od odebrania przez Klienta informacji drogą mailową o jej wysłaniu, lub gdyby po otwarciu zauważono wady mechaniczne, prosimy o niezwłoczny kontakt drogą telefoniczną.
 17. Klient, wybierając opcję płatności przelewem, zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 2 tygodni od złożenia zamówienia lub pisemnie (mailowo) zawiadomić w sposób wskazany w pkt. 3 o późniejszej dacie wpłaty. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane.
 18. Każda transakcja dokumentowana jest fakturą VAT.
 19. Brak zamówionego towaru.
  • W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Księgarni Internetowej lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Właściciel Księgarni Internetowej zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Księgarni Internetowej lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Księgarni Internetowej), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.
   Klient ma następujące możliwości:
   1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Księgarnia Internetowa zostaje zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
   2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Księgarni Internetowej z obowiązku realizacji zamówienia.

Reklamacje i pytania:

 1. Towary oferowane przez Księgarnię Internetową objęte są gwarancją wystawianą przez producenta bądź dystrybutora.
  Warunki gwarancji są podawane w wystawianej karcie gwarancyjnej.
 2. W wypadku wadliwości towaru Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub niezależnie od tego z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru.
 3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Klient może względem może wystąpić wobec sprzedawcy:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
  • żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego
 4. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Jeżeli Klient będący konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 7. W ramach reklamacji - Klient po uzgodnieniu z pracownikiem Księgarni Internetowej:
  1. Uzupełni reklamację o stosowny materiał zdjęciowy
  2. Prześle na koszt sprzedawcy reklamowany towar do siedziby Właściciela Księgarni Internetowej.
 8. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opis przedmiotu reklamacji.
 9. Klient zobowiązuje się przed odbiorem przesyłki dokonać uważnej oceny jej stanu, w szczególności czy opakowanie jest szczelne i nie zawiera wgnieceń.
 10. W razie sporu istnieje również możliwość pozasądowego rozpatrzenia reklamacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl

Prawo odstąpienia:

 1. Klient będący konsumentem może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane kontaktując się z pracownikiem Księgarni Internetowej.
 2. Każdy zamówiony w Księgarni Internetowej produkt, za wyjątkiem świadczeń opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), w szczególności: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta zrealizowanego zamówienia po spełnieniu warunku określonego poniżej w pkt. 33 Regulaminu.
 3. Warunkiem dokonania zwrotu zakupionego towaru jest wysłanie go na adres Właściciela Księgarni Internetowej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży znajduje się w załączniku.
 5. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi klient.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur s.c.

Ligęza Joanna, Ligęza Witold, Piotrowska Weronika

Ul. Dietla 93 oficyna

31-031 Kraków

ksiegarnia@kangur.edu.pl.

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi.

Data zawarcia umowy/odbioru:________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

_________________________________________________________________________

Adres konsumenta(ów):_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________

-    Data: _______________________